Strona Główna  |  Redakcja  |  Kontakt  |  Rejestr Zamian  |  Statystyki
PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO
epuapProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowanego w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyczyniła się do uruchomienia 5 Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) na obszarze powiatu wąbrzeskiego oraz gminy Kowalewo Pomorskie.
Projekt realizowany jest na podstawie podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Euro Innowacje sp. z o.o. (Lider), Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie (Partner wiodący), Urzędem Miasta w Wąbrzeźnie, Urzędem Miasta w Kowalewie Pomorskim, Urzędem Gminy Dębowa Łąka, Urzędem Gminy Książki.


Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną czyli w dowolnym czasie i miejscu. Cały proces zastosowania Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zatem do korzystania z Profilu Zaufanego niezbędny jest tylko dostęp do przeglądarki internetowej.


Sprawy administracyjne jakie można załatwić w Urzędzie Miejskim w Wąbrzeźnie nie wychodząc z domu?

Dzięki Profilowi Zaufanemu możesz uzyskać/złożyć:
- informację w sprawie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)
- deklarację w sprawie podatku od nieruchomości (osoby prawne)
- deklarację na podatek od środków transportowych
- informację w sprawie podatku rolnego (osoby fizyczne)
- deklarację w sprawie podatku rolny (osoby prawne)
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- pokrycie kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego kształcącego się w szkole specjalnej
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wniosek o realizację zadania publicznego
- nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
- udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
- wniosek o udzielenie pomocy publicznej w postaci ulgi w podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
- wniosek odpisu aktu stanu cywilnego
- informację o obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalnej
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- zaświadczenie z ewidencji ludności
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpadowych i transportu nieczystości ciekłych
- zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
- zwrot opłaty skarbowej


Jak założyć Profil Zaufany?

Aby uzyskać Profil Zaufany należy założyć konto użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl), wypełnić oraz wysłać wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnie w ciągu 14 dni musisz udać się z dowodem lub paszportem do jednego z Urzędów pełniących rolę Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany.


E-usługi
Gdzie można założyć Profil Zaufany?


Gdzie mozna zalatwic epuapUWAGA! Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego są czynne w godzinach pracy Urzędów.;
Opublikował: admin
Wytworzył: admin
Data publikacji: 2015-01-14 08:02:13
Data modyfikacji: 2015-01-17 09:54:40
Ilość wyświetleń: 3453
Historia tej strony
POWRÓT   Drukuj  
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Wąbrzeźno
BIP by Concept INTERMEDIA